Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1 Všeobecné informace
Tyto všeobecné Obchodní podmínky (dále jen VOP) se týkají nákupů (uzavírání kupních smluv) v internetovém obchodě Cadenza. Vztahují se na kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, a taktéž nákupní smlouvy, kdy je kupujícím podnikatel, přičemž některá ustanovení, u nichž je tak výslovně uvedeno, dopadají pouze na spotřebitele či pouze na podnikatele. Pokud zde nenaleznete potřebné informace, kontaktujte naše obchodní oddělení na zelené lince 800 148 830, nebo e-mailem na info@cadenza.cz.

1.2 Prodávající
Prodávajícím je společnost Cadenza s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze 1, oddíl C, vložka 25167, se sídlem Myslíkova 31, 110 00  Praha 1, ČR, IČO: 60201118, DIČ: CZ60201118. Kontaktní e-mailová adresa info@cadenza.cz, kontaktní telefonní čísla: +420 224 934 902-3, +420 602 633 799.

1.3 Kupující
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupujícím je bud´ spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Cadenza s.r.o., nebo s ní jinak jedná. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím –  spotřebitelem, neupravené těmito VOP, se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ObčZ”), zejména též § 1810 a násl. ObčZ a Zákonem č. 634/1992 Sb., o obchraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o ochraně spotřebitele”).
Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem, neupravené těmito VOP, se řídí ObčZ.

1.4 Právní řád
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je platný výklad smlouvy v českém jazyce.

1.5 Souhlas s VOP
Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od VOP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.6 Archivace kupní smlouvy
Každá kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření v elektronické podobě a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Objednávka
Zboží je možné objednávat již od jednoho kusu a nákup učinit bez zkoušení. Oděvy lze snadno vyměnit za jinou velikost – v prodejně i poštou (viz. bod 6. VOP). Objednat lze jakékoliv množství zboží, doba dodání je individuální dle počtu objednávaného zboží (viz. bod 4. VOP).
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách společnosti Cadenza. Kupující vybere zboží vložením do „nákupního košíku“, zvolí množství, vybere způsob doručení objednávaného zboží a způsob úhrady kupní ceny. Před zasláním vyplněného formuláře prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (požadované zboží, způsob dopravy, způsob úhrady), a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující má také možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou objednávaného zboží včetně veškerých poplatků a nákladů na dodání zboží (náklady na dopravu, na úhradu kupní ceny, apod.).
Objednávkový formulář odeslaný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu. Společnost Cadenza jako akceptaci zašle kupujícímu emailovou zprávu na emailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce.
Zjistí-li kupující chybu či nedostatek v odeslané objednávce, co nejdříve informuje o této skutečnosti prodávajícího na e-mailovou adresu: info@cadenza.cz  nebo na telefonním čísle: 224 934 902, 903, +420 602 633 799, 800 148 830.
Základně je zboží dodáváno formou dobírky, pokud není dohodnuto jinak.
U zakázkové objednávky, oděvu šitého na míru, nebo vyšití loga, je nezbytné vyplnit příslušný dokument, který je v části „Dokumenty ke stažení“. Podmínkou zakázkové výroby je platba předem.

2.2 Elektronická evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2.3 Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Společnost Cadenza si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo odmítnout, nemůže-li splnit požadavky stanovené kupujícím.

3. Zpracování osobních údajů

Společnost Cadenza s.r.o., jakožto správce, zpracovává osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a GDPR. Společnost Cadenza je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údaje pod registračním číslem 00063457.

3.1 Rozsah zpracování
Dobrovolným vyplněním objednacího formuláře kupující souhlasí se zařazením do databáze zákazníků společnosti Cadenza a stává se subjektem údajů, jejichž osobní údaje naše společnost zpracovává. Subjekty údajů mohou být zejména klienti a potenciální klienti, návštěvníci webových stránek, zaměstnanci společnosti Cadenza, dodavatelé, popř. další subjekty, ke zpracování jejich osobních údajů svědčí oprávněný zájem.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém je společnost Cadenza od subjektu údajů obdržela, a sice v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které byly shromážděny jinak a zpracovávají se v souladu s platnými a účinnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností. Osobní údaje byly získány přímo od subjektu údajů.

3.2 Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování
Mezi osobní údaje, které společnost Cadenza, v souvislosti s uzavření smluvního vztahu, v nezbytném rozsahu zpracovává, patří základní identifikační údaje subjektů a bankovní spojení sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.

Základní identifikační údaje subjektů sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů
Jméno, příjmení, pohlaví, korespondenční adresa, adresa pro doručování, PSČ, telefonní číslo (mobilní telefon, fax, pevná linka, apod.), e-mail anebo jiná elektronická adresa a bankovní spojení.

Bankovní spojení
Údaje o bankovním spojení (číslo účtu v národním formátu a formátu IBAN, kód SWIFT a jiné obdobné informace).

Korespondence a jiná komunikace se subjektem
Obsah veškeré korespondence se subjektem a jinými třetími osobami (např. externí účetní) , pakliže je dohledatelná podle jeho osobních údajů dle některé z předchozích kategorií, obsah všech změnových požadavků subjektu, elektronické i listinné stejnopisy, kopie a otisky dokumentů obsahujících osobní údaje subjektů.

3.3 Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů
Společnost Cadenza shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu.
Cadenza zpracovává osobní údaje za účelem splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje nebo za účelem plnění smlouvy anebo za účelem uděleného souhlasu se zpracováním svých osobních údajů od subjektu údajů.

Právní povinnosti
Poskytnutí některých osobních údajů subjektem a jejich následné zpracovávání společností Cadenza je zákonným požadavkem, kterému se musí společnost přizpůsobit. Společnost Cadenza zpracovává vymezené soubory osobních údajů zejména na základě zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve všech výše uvedených případech má subjekt buď zákonnou povinnost výše uvedené osobní údaje společnosti Cadenza poskytnout anebo zákon upravuje v určitých případech zpracování osobních údajů jako zákonné. Neposkytne-li však subjekt údajů společnosti Cadenza výše uvedené osobní údaje anebo zapoví-li následně jejich zpracování, není společnost Cadenza povinna příslušnou smlouvu se subjektem uzavřít, resp. může její plnění ukončit.

Plnění smlouvy
Společnost Cadenza s.r.o. zpracovává osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů zejména pro případ zasílání obchodních sdělení a informování o nabízených produktech společnosti Cadenza.

3.4 Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovává přímo společnost Cadenza s.r.o. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Společnost Cadenza předává některé osobní údaje v minimálním rozsahu dalším subjektům, se kterými spolupracuje. Jedná se o tyto subjekty:

Poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb:
Česká pošta, s.p., IČO: 47114983
PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 260879861
Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306

Poskytovatel služby personalizovaných e-mailů:
ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je společnost Cadenza může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

3.5 Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou uloženy u společnosti Cadenza po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování služeb zpracovává Správce osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání smlouvy uzavřené s daným subjektem údajů, po ukončení smluvního vztahu po dobu vyžadovanou právními předpisy anebo nezbytně nutnou.
Společnost Cadenza s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely obchodních sdělení po dobu pěti let od data Vašeho souhlasu.

3.6 Poučení o právech subjektů údajů
Společnost Cadenza zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou právními předpisy stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, může subjekt údajů takový souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze kdykoli písemně resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu společnosti Cadenza s.r.o., a to bez jakýchkoli následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi subjektem údajů a společností Cadenza.

Na Vaši žádost Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Společnost Cadenza opraví bez zbytečných prodlení Vaše nepřesné osobní údaje.

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Máte právo na to, aby společnost Cadenza bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a není-li zde jiný právní titul.

4. Platební podmínky

4.1 Kupní cena
Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny jak bez DPH , tak včetně 21% DPH (společnost Cadenza je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 4 těchto VOP. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně veškerých nákladů na dodání zboží. Tato cena bude rovněž uvedena v objednávce a v emailové zprávě prodávajícího potvrzující přijetí objednávky zboží.

4.2 Platební podmínky:

Platba v hotovosti
– přímo v prodejně Cadenza, nebo při převzetí zásilky od dopravce.

Platební kartou online
– pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu, můžete zboží uhradit hned při objednávání. Pro tuto službu využíváme platební bránu ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Platba online platební kartou je nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platebním převodem online – p
ro tuto službu využíváme platební bránu ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Platba online bankovním převodem je okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. Tato možnost platby je u následujících institucí: Česká spořitelna, Komerční Banka, Raiffeisenbank, mBank, UniCredit Bank, Fio banka.
U ostatních bankovních institucí  se musíte standardně přihlásit do svého internetového bankovnictví a ručně vyplnit bankovní příkaz s vygenerovanými údaji, popřípadě využít možnost úhrady přes QR kód. Tato forma platby se týká Equa bank, MONETA Money Bank, Sberbank CZ a všech ostatních bank.

Platební kartou přes platební terminál
– v prodejně Cadenza při vyzvednutí zboží.

Platba na dobírku
– při převzetí zboží od dopravce v hotovosti, případně platební kartou (pouze u společnosti GLS).

Převodem z bankovního účtu
– ve prospěch účtu společnosti Cadenza na základě avíza k platbě předem, nebo faktury.
   – Platba předem – na objednávané zboží je vystaveno avízo k platbě předem (se slevou 2% z ceny bez DPH). Avízo je zasíláno e-mailem, na vyžádání též tištěné, dopisem. Po uhrazení částky na účet prodávajícího je vystaven daňový doklad a probíhá expedice objednávky.
   – Platba na fakturu – splatnost faktury je 14 dní (tento způsob platby je poskytován pouze živnostníkům, státním zařízením a  smluvním zákazníkům – pro zvolení této varianty je nezbytné se v e-shopu registrovat).

Bližší informace k platbám naleznete ve spodní části našich webových stránek, zde „Nakupování“ – „Platba“.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové,
e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel.: +420 228 224 267

5. Dodací podmínky

5.1 Termín dodání zboží
Termín dodání zboží je u běžných objednávek 2 až 5 pracovních dnů. V případě, že objednávaný sortiment náhle není skladem, dodáváme do 14 dnů. U objednávek zakázkového typu (vyšití loga, oděvy na míru) je termín dodání do 3 až 4 týdnů, popřípadě dle vzájemné dohody. Vyskytne-li se neočekávaná situace a nejsme schopni dodat zboží v uváděných termínech, kupující je vždy informován písemně, nebo telefonicky o možnostech dodání objednávky.

5.2 Způsob dodání zboží – ČR
Objednávka je doručována na adresu uváděnou jako adresa dodání (nemusí se shodovat s adresou fakturační). Způsob dodání zboží si může kupující zvolit z následujících možností:

Osobní odběr – zboží je možné osobně vyzvednout v prodejně Cadenza v Praze. Kupující je telefonicky kontaktován obchodním oddělením ihned, jak je zboží připraveno k odběru.

Česká pošta – objednávka je zasílána službou “Balík do ruky“, dle přepravního řádu České pošty. Garance dodání je do druhého pracovního dne od expedice. Kupující je před doručením kontaktován SMS zprávou. V případě nepředání možnost náhradního doručení, jinak je balík uložen na příslušné poště, kde je možné vyzvednutí po dobu 7 dnů. Cena dopravy je 120,-Kč (bez DPH), v případě využití služby “platba dobírkou” je cena 138,- Kč (bez DPH).

Zásilkovna – objednávka je zasílána službou:
     – “Doručení na výdejní místa“, kdy je možné vybrat si z více než 4000 výdejních míst. Doručení objednávky je obvykle do druhého dne od podání. Ihned po uložení zásilky na výdejním místě je Kupující informován e-mailem a SMS s heslem pro vyzvednutí zásilky. Dobírku je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou dle možností výdejního místa. Zásilka je ve výdejním místě uložena po dobu 7 dnů (je možné prodloužení až na 21 dnů). Službu lze využít pro zásilky o hmotnosti do 5 kg, pokud bude  objednávka Kupujícího uvedenou váhu přesahovat, nebude tento typ dopravy při vytváření objednávky nabídnut. Cena dopravy je 60,- Kč (bez DPH), v případě využití služby “platba dobírkou” je cena 78,- Kč (bez DPH).
     – “Doručení na adresu” garantuje dodání přímo do ruky na adresu zvolenou Kupujícím do druhého pracovního dne od podání. V den podání je Kupující informován e-mailem a SMS o doručování zásilky. V den doručování obdrží Kupující 6místné heslo k vydání zásilky, které bude vyžadováno dopravcem při předání. V případě nezastižení, obdrží Kupující informaci o neúspěšném doručení a uložení zásilky na nejbližším výdejním místě, kde bude zásilka uložena po dobu 7 dnů (je možné prodloužení až na 21 dnů). Službu lze využít pro zásilky o hmotnosti do 10 kg, pokud bude objednávka Kupujícího uvedenou váhu přesahovat, nebude tento typ dopravy při vytváření objednávky nabídnut. Cena dopravy je 110,- Kč (bez DPH), v případě využití služby “platba dobírkou” je cena 128,- Kč (bez DPH).
Případnou dobírku je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou.
Bližší informace ke službě „Doručení na výdejní místa“  se můžete dozvědět na webových stránkách Zásilkovny https://www.zasilkovna.cz/prijem

U objednávek v hodnotě nad 3.500 Kč (včetně DPH) je poštovné zdarma (platí pouze pro objednávky doručované v ČR a pro maloobchodní zákazníky).

Bližší informace k dopravě naleznete ve spodní části našich webových stránek, zde „Nakupování“ – Doprava“.

5.3 Kontrola zásilky
Doporučujeme, aby kupující při převzetí zásilky provedl kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky.
Jeví-li zásilka zasílaná prostřednictvím přepravce známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, doporučujeme kupujícímu převzetí zásilky odmítnout a vrátit ji přepravci. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena kupujícímu nepoškozená. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
Kupující je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, aby tím umožnil společnosti Cadenza bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li kupující prodávajícího o poškození zboží nejpozději do 3 dnů od otevření zásilky (nejpozději však do 15 dnů od převzetí zásilky), má se za to, že zboží při převzetí kupujícím bylo nepoškozené.

6. Reklamace

6.1 Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění

Kupující – spotřebitel:
Společnost Cadenza odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vadu. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit jeho součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí věci kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u veškerého dodaného zboží v době 24 měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým či nevhodným užíváním,
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací.

6.2 Jak provést reklamaci zboží
Chcete-li reklamovat oděvy nebo doplňky z produkce Cadenza, svou reklamaci můžete provést osobně v naší značkové prodejně Cadenza v Praze, nebo zasláním poštou na adresu: Cadenza s.r.o., Myslíkova 31, 110 00 Praha 1. NEZAPOMEŇTE PŘIPOJIT KOPII DAŇOVÉHO DOKLADU A UVÉST DŮVOD REKLAMACE. Pokud posíláte zboží poštou, prosíme, zašlete jej doporučeně, podací lístek si uschovejte. Krabici či obálku označte nápisem REKLAMACE. Po přijetí takto reklamovaného zboží zašle společnost Cadenza kupujícímu písemné potvrzení. Toto potvrzení obsahuje informace o tom, kdy kupující právo na reklamaci zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Následně bude reklamace vyhodnocena, kupující opět obdrží písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení opravy a době jejího trvání, nebo důvod zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění
Kupující – podnikatel:
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí společnosti Cadenza, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6.4 Ostatní informace
V případě, že dojde mezi společností Cadenza a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00  Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.
Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://eceuropa.eu/consumers/odr/.

7. Odstoupení od smlouvy – výměna nebo vrácení zboží

7.1 Odstoupení od smlouvy – možnost výměny nebo vrácení zboží
V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ObčZ je kupující – spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Umožňujeme vrácení nebo výměnu nepraných a nepoškozených oděvů do 30 dnů od převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Upozornění! Odstoupení od smlouvy není možné u zakázkové objednávky – oděvy šité na míru, oděvy s logem apod. nelze vyměnit ani vrátit. Proto, pokud si nejste při objednávání individuální zakázky s něčím jisti, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení na zelené lince 800 148 830 nebo e-mailem na info@cadenza.cz

7.2 Výměna zboží
K výměně zboží je zapotřebí vyplnit formulář „Výměna zboží“, který je k dispozici v dolní části našich webových stránek „Nakupování“ – „Výměna zboží“. Zboží (pokud možno v původním obalu), s kopií prodejního dokladu a vyplněným formulářem, prosíme, vložte do balíku a zašlete na adresu: Cadenza s. r. o., Myslíkova 31, 110 00 Praha 1. Podací lístek si uschovejte.
Pokud zasíláte balíček k nám, poštovné platíte, avšak při zasílání již vyměněného zboží poštovné a balné znovu nefakturujeme – hradíme ve vlastní režii. Výměna zboží může proběhnout dvěma způsoby:
Výměna za jiný druh – za nevyhovující zboží vracíme peníze. Jakmile obdržíme vrácené zboží, zasíláme dvě kopie opravného daňového dokladu (dobropisu) na předmětnou finanční částku. Jedna kopie dobropisu je určena kupujícímu, na druhé žádáme vyplnit číslo účtu pro vrácení peněz. Dobropis je nutno potvrdit podpisem s datem přijetí. Teprve takto vyplněný dobropis můžeme podle zákona o účetnictví proplatit. Vrácení peněz provádíme stejnou formou, jakou bylo za objednávku zaplaceno. Nový výrobek je doručen tak, jako předešlá objednávka s novým prodejním dokladem.
Výměna velikosti či barvy – bude provedena ve stejné ceně a bez změny účetních dokladů. Přiložený účetní doklad vracíme s novou objednávkou.

7.3 Vrácení zboží
K vrácení zboží je zapotřebí vyplnit formulář „Vrácení zboží“, který je k dispozici v dolní části našich webových stránek „Nakupování“ – „Vrácení zboží“. Zboží (pokud možno v původním obalu), s kopií prodejního dokladu a vyplněným formulářem, prosíme, vložte do balíku a zašlete na adresu: Cadenza s. r. o., Myslíkova 31, 110 00 Praha 1. Podací lístek si uschovejte.
Pokud zasíláte balíček k nám, poštovné platíte. Jakmile obdržíme vrácené zboží, zasíláme dvě kopie opravného daňového dokladu (dobropisu) na předmětnou finanční částku. Jedna kopie dobropisu je určena kupujícímu, na druhé žádáme vyplnit číslo účtu pro vrácení peněz. Dobropis je nutno potvrdit podpisem s datem přijetí. Teprve takto vyplněný dobropis můžeme podle zákona o účetnictví proplatit. Vrácení peněz provádíme stejnou formou, jakou bylo za objednávku zaplaceno. Nový výrobek je doručen tak, jako předešlá objednávka s novým prodejním dokladem.

7.4 Odstoupení od smlouvy není v určitých případech možné
Výměna a vrácení zboží nejsou možné v následujících případech:
je-li zboží znehodnoceno (je zašpiněné, nošené, prané),
jedná-li se o zboží šité na zakázku (oděvy s výšivkou, modely šité na míru, změna barev oděvu, zkrácení či prodloužení rukávů/nohavic apod.)

7.5 Odstoupení od smlouvy – možnost výměny nebo vrácení zboží
Kupující – podnikatel:
Odstoupit od smlouvy je oprávněn kupující – podnikatel pouze v zákonem stanovených případech.

8. Ostatní informace

8.1 Změna obchodních podmínek
Společnost Cadenza s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez udání důvodu.

8.2 Slevy
Bližší informace ke slevám:
Poskytované slevy se nesčítají.
Výrobky nabízené v sekci “Slevy” jsou k dispozici pouze do vyprodání zásob.
Při platbě předem získáte automaticky slevu 2% z ceny bez DPH (neplatí pro zakázkové objednávky – oděvy s výšivkou, oděvy na míru a další individuální úpravy oděvu).
Slevy pro studenty ve výši 10% se odečítají z ceny výrobků bez DPH. Slevu je možné využívat opakovaně, bez stanovení minimální výše objednávky. V současné době lze slevu uplatnit osobně v naší prodejně Cadenza, po předložení studentského průkazu (index, Isic karta atp.). A dále elektronicky, zasláním objednávky na e-mail info@cadenza.cz, do přílohy e-mailu je nezbytné vložit kopii (scan/foto) studentského průkazu (index, Isic kartu atp.). Průkaz nemusí být viditelný celý, postačí jméno a číslo studentského dokladu, případně škola.

8.3 Dárkové poukázky a slevové kupóny
Dárkové poukázky Cadenza a slevové kupóny Cadenza je možné uplatnit pouze s uvedením celého kódu uvedeného na poukázkách a kupónech. Pokud by v internetovém obchodě došlo k odečtu slevy i bez uvedení celého kódu, finálně nebude možné slevu poskytnout bez ověření celého tohoto kódu.