Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

1.1 Všeobecné informácie
Tieto Obchodné podmienky sa týkajú nákupu v internetovom obchode Cadenza. Pokiaľ tu nenájdete potrebné informácie, kontaktujte naše obchodné oddelenie na telefónnom čísle +420 224 934 902-3 alebo +420 602 633 799 či e-mailom na info@cadenza.cz.

1.2 Predávajúci
Predávajúcim je spoločnosť Cadenza s.r.o., so sídlom Myslíkova 31, 110 00  Praha 1, ČR, IČO: 60201118, DIČ: CZ60201118.

1.3 Kupujúci
Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Kupujúcim je buď spotrebiteľ, alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho zamestnania uzatvára zmluvu so spoločnosťou Cadenza s.r.o. alebo s ňou nejakým spôsobom jedná. Podnikateľom sa rozumie každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho zamestnania, prípadne osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa.

1.4 Právny poriadok
Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potreby kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov je platným výklad zmluvy v českom jazyku.

 

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.Ochrana dát
Dobrovoľným vyplnením objednávacieho formulára kupujúci súhlasí so zaradením do databázy spoločnosti Cadenza. Na tomto mieste sú tieto informácie a osobné údaje zhromažďované, spracovávané a uchovávané za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií spoločnosti Cadenza, a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. K spracovaniu údajov dochádza v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci má právu k prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho vymazať z databázy. Osobné údaje kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Spoločnosť Cadenza tieto údaje nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy sú po ich uzatvorení spoločnosťou Cadenza archivované, a to v elektronickej forme a sú prístupné jedine prevádzkovateľovi internetového obchodu.

2.2 Objednávka
Tovar je možné objednať už od jedného kusu a nákup uskutočniť bez skúšania. Odevy je možné jednoducho vymeniť za inú veľkosť – v predajni, i poštou (viď bod 6. Obchodných podmienok). Je možné objednať akékoľvek množstvo tovaru, doba dodania je individuálna podľa počtu objednaného tovaru (viď bod 3. Obchodných podmienok). Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je tovar dodávaný formou dobierky.
Pri zákazkovej objednávke, odevu šitého na mieru alebo vyšití loga, je nevyhnutné vyplniť príslušný dokument, ktorý nájdete v časti „Dokumenty na stiahnutie“. Podmienkou zákazkovej výroby je platba vopred.

2.3 Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku zrušiť do 24 hodín od objednania, neskoršie zrušenie objednávky nie je možné, obvykle vzhľadom k expedícii. V prípade, že kupujúcemu nevyhovuje tovar, ktorý si objednal, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy (viď bod 6. Obchodných podmienok).

2.4 Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
Spoločnosť Cadenza si v prípade, že nemôže splniť požiadavky stanovené kupujúcim, vyhradzuje právo objednávku zrušiť alebo odmietnuť.

3. Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Cadenza s.r.o., ako správca, spracováva osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, predovšetkým so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., v znení neskorších predpisov a GDPR. Spoločnosť Cadenza je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00063457.

3.1 Rozsah spracovania
Dobrovoľným vyplnením objednávkového formulára kupujúci súhlasí so zaradením do databáze zákazníkov spoločnosti Cadenza a stáva sa subjektom údajov, ktorého osobné údaje naša spoločnosť spracováva. Subjekty údajov môžu byť primárne klienti a potenciálni klienti, návštevníci webových stránok, zamestnanci spoločnosti Cadenza, dodávatelia, príp. ďalšie subjekty, ktorí prejavili oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov.

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v ktorom ich spoločnosť Cadenza od subjektov údajov obdŕžala, a síce v súvislosti s uzatvorením zmluvného či iného právneho vzťahu, alebo ktoré boli zhromaždené inak a spracovávajú sa v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností. Osobné údaje boli získané priamo od subjektu údajov.

 

3.2 Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania
Medzi osobné údaje, ktoré spoločnosť Cadenza, v súvislosti s uzatvorením zmluvného vzťahu v požadovanom rozsahu spracováva, patria základné identifikačné údaje subjektov a bankové spojenie slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektov údajov.

Základné identifikačné údaje subjektov slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektov údajov
Meno, priezvisko, pohlavie, korešpondenčná adresa, PSČ, telefónne číslo (mobilný telefón, fax, pevná linka, apod.), e-mail alebo iná elektronická adresa a bankové spojenie.

Bankové spojenie
Údaje o bankovom spojení (číslo účtu v národnom formáte a formáte IBAN, kód SWIFT a iné obdobné informácie).

Identifikačné údaje subjektu pre prístup do webovej aplikácie spoločnosti Cadenza
V nevyhnutom rozsahu základné identifikačné údaje, navyše užívateľské meno (login), heslo, cookies pre sledovanie návštevnosti a analýzu využívania webových stránok. Tieto osobné údaje nie sú spracovávané v priamo čitateľnej podobe, iba ako zabezpečené (šifrované) technické záznamy príslušných aplikácii.

Korešpondencia a iná komunikácia so subjektom
Obsah všetkej korešpondencie so subjektom a inými tretími osobami, pokiaľ ju možno dohľadať na základe jeho osobných údajov podľa niektorej z predchádzajúcich kategórii, obsah všetkých požiadaviek subjektov na zmenu, elektronické a listinné rovnopisy, kópie a odtlačky dokumentov obsahujúce osobné údaje subjektov.

3.3 Účely a právny základ pre spracovanie osobných údajov
Spoločnosť Cadenza zhromažďuje a spracováva osobné údaje iba za stanoveným účelom, v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre naplnenie tohto účelu.
Cadenza spracováva osobné údaje za účelom naplnenia právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje, za účelom plnenia zmluvy alebo za účelom udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov od subjektov údajov.

Právne povinnosti
Poskytnutie niektorých osobných údajov a ich následné spracovávanie spoločnosťou je zákonnou požiadavkou, ktorej sa musí spoločnosť prispôsobiť. Spoločnosť Cadenza spracováva vymedzené súbory osobných údajov predovšetkým na základe zákona č. 563/1191 Sb., zákona o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o Ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach, v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode. Vo všetkých uvedených prípadoch má subjekt buď zákonnú povinnosť vyššie uvedené osobné údaje spoločnosti Cadenza poskytnúť alebo zákon upravuje v určitých prípadoch spracovanie osobných údajov ako zákonné. V prípade, že subjekt údajov vyššie uvedené osobné údaje neposkytne, alebo odmietne následne ich spracovanie, nemusí spoločnosť Cadenza príslušnú zmluvu so subjektom uzavrieť, resp. môže jej plnenie ukončiť.

Plnenie zmluvy
Spoločnosť Cadenza s.r.o. spracováva osobné údaje nutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Správca spracováva osobné údaje subjektu údajov na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, predovšetkým z dôvodu zasielania obchodných správ a informovaní o ponúkaných produktoch spoločnosti Cadenza.

3.4 Príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje subjektu údajov spracováva priamo spoločnosť Cadenza s.r.o. Spracovanie osobných údajov prebieha v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačných systémoch.
Spoločnosť Cadenza poskytuje niektoré osobné údaje v minimálnom rozsahu ďalším subjektom, s ktorými spolupracuje. Ide o tieto subjekty:

Poskytovatelia poštovných a doručovacích služieb:
Česká pošta, s.p., IČO: 47114983
PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798

Poskytovateľ služby personalizovaných e-mailov:
ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943

Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (sudcom, polícii, notárom, finančným úradom apod., v rámci výkonu ich zákonných právomocí), príp. ich spoločnosť Cadenza môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom zvláštnym zákonom.

3.5 Doba spracovania osobných údajov
Osobné údaje sú archivované spoločnosťou Cadenza po dobu nevyhnutnú pre naplnenie stanoveného účelu. Za účelom poskytovania služieb spracováva Správca osobné údaje subjektu údajov po dobu trvania zmluvy uzatvorenej s daným subjektom údajov, po ukončení zmluvného vzťahu po dobu požadovanú právnymi predpismi alebo nevyhnutne potrebnou.

Spoločnosť Cadenza s.r.o. spracováva osobné údaje pre účely obchodných správ po dobu 5 rokov od dátumu poskytnutia súhlasu.

3.6 Poučenie o právach subjektu údajov
Spoločnosť Cadenza spracováva osobné údaje so súhlasom subjektu údajov s výnimkou prípadov, ktoré sú stanovené právnymi predpismi, kedy spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas subjektu údajov.

V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu subjektu údajov so spracovaním osobných údajov, môže subjekt takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním tohto súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov založená na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas je možné kedykoľvek písomne, resp. zaslaním emailu alebo listu na kontaktnú adresu spoločnosti Cadenza s.r.o., a to bez akýchkoľvek následkov pre stávajúce alebo budúce zmluvné vzťahy medzi subjektom údajov a spoločnosťou Cadenza.

Spoločnosť Cadenza poskytne na žiadosť subjektu údajov kópiu spracovávaných osobných údajov a opraví bez zbytočného odkladu nepresné osobné údaje.

Subjekt údajov má právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané pre účely priameho marketingu. Po vznesení takejto námietky už nebudú osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

Subjekt údajov má právo žiadať od spoločnosti Cadenza vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pokiaľ neexistuje iný právny titul.

4. Platobné podmienky

4.1 Spoločnosť Cadenza umožňuje nasledujúce platobné podmienky:

Platba v hotovosti – priamo v predajni Cadenza alebo pri prevzatí zásielky od dopravca.

Platobnou kartou online – pokiaľ vlastníte platobnú kartu, ktorá umožňuje internetovú platbu, môžete ju použiť k uhradeniu tovaru priamo pri jeho objednávaní. Pre túto službu využívame platobnú bránu ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcie pôsobiaca pod dohľadom Národnej banky. Platby prebiehajúce skrze platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Platba online platobnou kartou je najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete pravdepodobne požiadaní o zadanie čísleného kódu, ktorý dostanete SMSkou od svojej banky. 

Prevodom z účtu online – pre túto službu využívame platobnú bránu ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcie pôsobiaca pod dohľadom Národnej banky. Platby prebiehajúce skrze platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Platba online bankovým prevodom je okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz. Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky. Táto možnosť platby je u nasledujúcich inštitúcií: Slovenská sporiteľňa, Tatra Banka, VÚB Banka.
Pre platbu u všetkých ostatných bánk sa musíte štandardne prihlásiť do svojho internetového bankovníctva a ručne vyplniť bankový príkaz s vygenerovanými údajmi, poprípade využiť možnosť úhrady cez QR kód.

Prevodom z bankového účtu – v prospech účtu spoločnosti Cadenza, na základe avíza k platbe vopred.

Platba na dobierku – pri prevzatí tovaru od dopravca.

Platba vopred – na objednávaný tovar je vystavené avízo na platbu vopred (so zľavou 2% z ceny bez DPH). Avízo je zasielané e-mailom. Po uhradení čiastky na účet predávajúceho je vystavený daňový doklad a prebieha expedícia objednávky.

Bližšie informácie k platbám nájdete v dolnej časti našich webových stránok, v sekcii „Nakupovanie“ – „Možnosti platby“.

Kontaktné údaje na spoločnosť ComGate Payments, a.s. pre reklamácie alebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, ČR, e-mail: plaby-podpora@comgate.cz, tel.: +420 228 224 267

5. Dodacie podmienky

5.1 Termín dodania tovaru
Termín dodania tovaru je pri bežných objednávkach 3 až 7 pracovných dní. V prípade, že objednávaný sortiment nie je momentálne na sklade, dodávame do 14 dní alebo po vzájomnej dohode špecificky podľa druhu a množstva objednávaného tovaru. Pri objednávkach zákazkového typu (vyšitie loga, odevy na mieru) je termín dodania do 3 až 4 týždňov, prípadne podľa vzájomnej dohody. V prípade neočakávanej situácie je kupujúci o možnostiach dodania objednávky vždy informovaný písomne alebo telefonicky.

5.2 Spôsob dodania tovaru – SK
Objednávka je doručovaná na adresu uvádzanú ako adresa dodania (nemusí sa zhodovať s fakturačnou adresou). Spôsob dodania tovaru si kupujúci môže zvoliť z nasledujúcich možností:
Osobný odber – tovar je možné osobne vyzdvihnúť v predajni Cadenza v Prahe. Kupujúci je obchodným oddelením kontaktovaný telefonicky ihneď, ako je tovar pripravený k odberu.
Zaslanie balíka spoločnosťou PPL – objednávka je zasielaná službou „Štandardný balík“, podľa prepravného poriadku spoločnosti PPL. Garancia dodania je do tretieho pracovného dňa od expedície. Kupujúci je pred doručením kontaktovaný e-mailom. V prípade nedoručenia balíka je možnosť náhradného doručenia, inač je balík zaslaný naspäť odosielateľovi.
Bližšie informácie o doprave nájdete v dolnej časti našich webových stránok, v sekcii „Nakupovanie“ – Možnosti doručenia“.

6. Reklamácie

6.1 Záručná lehota
Spoločnosť Cadenza s.r.o. poskytuje na všetky dodávané výrobky a tovar záruku 24 mesiacov.

6.2 Ako reklamovať tovar
Pokiaľ chcete reklamovať odevy alebo doplnky z produkcie Cadenza, svoju reklamáciu môžete uskutočniť osobne v našej značkovej predajni Cadenza v Prahe, alebo zaslaním poštou na adresu: Cadenza s.r.o., Myslíkova 31, 110 00 Praha 1. NEZABUDNITE PRIPOJIŤ KÓPIU DAŇOVÉHO DOKLADU A UVIESŤ DÔVOD REKLAMÁCIE. Pokiaľ posielate tovar poštou, prosíme, zašlite ho doporučene, podací lístok si uschovajte. Krabicu či obálku označte nápisom REKLAMÁCIA.

6.3 Reklamácia výrobkov zakúpených v zľavách
Pri reklamovaní výrobku kúpeného so zľavou nie je možné reklamovať nedostatok, kvôli ktorému bol výrobok zlacnený.

6.4 Ostatné informácie
V prípade, že medzi spoločnosťou Cadenza a kupujúcim dôjde k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, kupujúci môže podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00  Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.
Kupujúci môže využiť taktiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese https://eceuropa.eu/consumers/odr/.

7. Odstúpenie od zmluvy – výmena alebo vrátenie tovaru

7.1 Možnosť výmeny alebo vrátenia tovaru
Výmenu alebo vrátenie nepraných a nepoškodených odevov umožňujeme do 30 dní od zakúpenia.
Upozornenie! Odstúpenie od zmluvy nie je možné pri zákazkovej objednávke – odevy šité na mieru, odevy s logom apod. nie je možné vymeniť, ani vrátiť. Preto, pokiaľ si nie ste pri objednávaní individuálnej zákazky niečím istí, neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie na zelenej linke 800 148 830 alebo e-mailom na info@cadenza.cz

7.2 Výmena tovaru
Na výmenu tovaru je potrebné vyplniť formulár „Výmena tovaru“, ktorý je k dispozícii v dolnej časti našich webových stránok „Nakupovanie“ – „Výmena tovaru“. Tovar (pokiaľ možno v originálnom balení) s kópiou predajného dokladu a vyplneným formulárom, prosíme, vložte do balíka a pošlite na adresu: Cadenza s. r. o., Myslíkova 31, 110 00 Praha 1. Podací lístok si uschovajte.
Pokiaľ posielate balík k nám, platíte poštovné, avšak pri zasielaní už vymeneného tovaru poštovné a balné znova nefakturujeme – hradíme vo vlastnej réžii. Výmena tovaru môže prebehnúť dvoma spôsobmi:
Výmena za iný druh – za nevyhovujúci tovar vraciame peniaze. Ihneď, ako obdŕžime vrátený tovar, odosielame dve kópie opravného daňového dokladu (dobropisu) na predmetnú finančnú čiastku. Jedna kópia dobropisu je určená kupujúcemu, na druhú žiadame vyplniť číslo účtu pre vrátenie peňazí. Dobropis je nutné potvrdiť podpisom s dátumom prijatia. Až takto vyplnený dobropis môžeme, podľa zákona o účtovníctve, preplatiť. Nový výrobok je doručený rovnako ako predchádzajúca objednávka, s novým predajným dokladom.
Výmena veľkosti či farby – bude prevedená v tej istej cene a bez zmeny účtovných dokladov. Priložený účtovný doklad vraciame s novou objednávkou.

7.3 Vrátenie tovaru
Na vrátenie tovaru je potrebné vyplniť formulár „Vrátenie tovaru“, ktorý je k dispozícii v dolnej časti našich webových stránok „Nakupovanie“ – „Vrátenie tovaru“. Tovar (pokiaľ možno v pôvodnom balení) s kópiou predajného dokladu a vyplneným formulárom, prosíme, vložte do balíka a pošlite na adresu: Cadenza s. r. o., Myslíkova 31, 110 00 Praha 1. Podací lístok si uschovajte.
Ihneď, ako obdŕžime vrátený tovar, zasielame dve kópie opravného daňového dokladu (dobropisu) na predmetnú finančnú čiastku. Jedna kópia dobropisu je určená kupujúcemu, na druhú žiadame vyplniť číslo účtu pre vrátenie peňazí. Dobropis je nutné potvrdiť podpisom s dátumom prijatia. Až takto vyplnený dobropis môžeme, podľa zákona o účtovníctve, preplatiť.
Nový výrobok je doručený rovnako ako predchádzajúca objednávka, s novým predajným dokladom.

7.4 Odstúpenie od zmluvy nie je v určitých prípadoch možné
Výmena a vrátenie tovaru nie je možné uskutočniť v nasledujúcich prípadoch:
ak je tovar znehodnotený (zašpinený, nosený, praný),
ak sa jedná o tovar šitý na zákazku (odevy s výšivkou, modely šité na mieru, zmena farieb odevov, skrátenie či predĺženie rukávov/nohavíc apod.)

8. Ostatné informácie

8.1 Zmena obchodných podmienok
Spoločnosť Cadenza s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez udania dôvodov.

8.2 Zľavy
Bližšie informácie k zľavám:
Poskytované zľavy sa nesčítajú.
Výrobky ponúkané v sekcii „Zľavy“ sú k dispozícii len do vypredania zásob.
Pri platbe vopred získate automaticky zľavu 2% z ceny bez DPH (neplatí pre zákazkové objednávky).

8.3 Darčekové poukážky a zľavové kupóny
Darčekové poukážky Cadenza a zľavové kupóny Cadenza je možné uplatniť jedine s uvedením celého kódu uvedeného na poukážkach a kupónoch. Pokiaľ by v internetovom obchode došlo k odčítaniu zľavy aj bez uvedenia celého kódu, finálne nebude možné zľavu poskytnúť bez overenia celého kódu.